Nasze dokonania

Projekty realizowane przy współudziale środków unijnych.

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, dostrzegając możliwości jakie dają fundusze Unii Europejskiej, zarówno w aspekcie zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności, jak i własnego rozwoju, kilkukrotnie podjęła owocną próbę pozyskania pomocowych środków wspólnotowych. 

 1. Pierwsza próba pozyskania przez BFIG środków z budżetu wspólnotowego dla Polski na lata programowania 2004-2006 zakończyła się sukcesem: projekt doradczy pn. „Usługi doradcze dla Piastowskiego Parku Przemysłowego” znalazł uznanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie zajmując najwyżej punktowane miejsce na liście rankingowej. Celem projektu, wypracowanego w partnerstwie z Powiatem bieruńsko – lędzińskim, Urzędami Gmin Bieruń i Lędziny oraz Bieruńsko – Lędzińską Izbą Przemysłowo-Handlową, było opracowanie studium wykonalności, biznes planu oraz oceny oddziaływania na środowisko. Dokumenty te miały potwierdzić (bądź nie) sens planowanej w przyszłości na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego dużej inwestycji infrastrukturalnej pn. „Piastowski Park Przemysłowy”. Dostarczały wiedzy pozwalającej optymalnie wykorzystać wniesione do Parku tereny (drogi, infrastruktura), określały wysokość kosztów, źródła finansowania i harmonogram finansowy realizacji projektu oraz bezpośrednie i pośrednie skutki zamierzonych inwestycji min. dla ludzi, powietrza, gleby.

Projekt o wartości 79 300,00 zł zrealizowano w okresie 01 lutego 2005r. – 31 sierpnia 2005r.

2. Drugim funduszem strukturalnym (obok Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), w ramach którego BFIG z powodzeniem zadebiutowała był Europejski Fundusz Społeczny. Debiut ten jednak wymagał od Fundacji utworzenia nowego profilu działalności: pozaszkolnych form kształcenia. Na projekt szkoleniowy pn. „Edukacja twoją szansą”, realizowany w okresie od 01 listopada 2005r. do 30 kwietnia 2007r. w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pozyskano kwotę 597 477,06 zł. Głównym założeniem projektu „Edukacja twoja szansą” było zwiększenie kwalifikacji zawodowych grupy 240 pracujących osób dorosłych, zamieszkujących jeden z czterech powiatów woj. śląskiego (bieruńsko – lędziński, pszczyński, tyski, mikołowski), poprzez intensywne, kompleksowe szkolenia z zakresu nauki języków obcych (angielski, niemiecki) i nowoczesnych technik informatycznych (IT). Każdy uczestnik zrealizował 140-godzinny cykl szkoleniowy w wybranym przez siebie module szkoleniowym. Wszystkim biorącym udział w kursie przekazany został bezpłatnie komplet podręczników, pomocy multimedialnych oraz materiałów biurowych. Kurs ukończyło, pozytywnie zaliczając egzamin końcowy, 233 jego uczestników. W trakcie trwania szkoleń każdemu Beneficjentowi Ostatecznemu przysługiwało wsparcie towarzyszące w formie dodatkowych indywidualnych konsultacji, cateringu oraz opieki nad osobami zależnymi.

3. We wrześniu 2006r. rozpoczęto realizację kolejnego projektu szkoleniowego, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”. Tym razem projekt „Unia Europejska szansą dla rolników” o wartości 771 147,82 zł skierowany był do rolników, domowników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie, zamieszkujących obszary wiejskie lub miasta do 20 tysięcy, położone na terenie jednego z pięciu powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego, katowickiego, pszczyńskiego, tyskiego. Uczestników objęto wsparciem w postaci 140h lekcyjnych nauki języka angielskiego lub niemieckiego oraz szkoleń uzupełniających z zakresu podstaw przedsiębiorczości i pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej (20h lekcyjnych) oraz nowoczesnych technik informatycznych (20h lekcyjnych). Biorący udział w szkoleniach otrzymali bezpłatnie komplet podręczników, pomocy multimedialnych oraz materiałów biurowych. Na czas trwania szkoleń Beneficjentom Ostatecznym została zapewniona opieka nad osobami zależnymi oraz możliwość uzupełnienia wiedzy podczas dodatkowych indywidualnych konsultacji, zaś dziesięciu uczestnikom szkoleń, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce zrefundowano koszty międzynarodowych egzaminów językowych i umożliwiono zdobycie certyfikatów Zertifikat Deutsch (j. niemiecki) lub certyfikatów Fédération Européenne des Ecoles (j. angielski).

4. Projekt szkoleniowy pn. „NIE PRZEGAP SZANSY – szkolenia językowe, komputerowe oraz ogólnorozwojowe dla osób po 45 roku życia, chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kompetencje zawodowe” realizowany był w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. W okresie od 01 maja 2008r. do 31 marca 2009r. za kwotę 499 185,00 zł dzięki szkoleniom językowym i informatycznym umożliwił osobom po 45 roku życia, posiadającym co najwyżej wykształcenie średnie, podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Innowacyjność projektu przejawia się w znacznej przewadze części konwersacyjnej podczas zajęć językowych oraz w nauce wykorzystaniu pakietu biurowego OFFICE 2007 pracującego w środowisku WINDOWS VISTA.

5. Projekt szkoleniowo-doradczy, zatytułowany „Drogowskaz – świadomy wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej”, realizowany był w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Działania w ramach projektu skierowane były do uczniów klas trzecich czterech gimnazjów (dwóch z terenu Bierunia, po jednym z Bojszów i Chełmu Śląskiego). Podjęcie odpowiednich działań skierowanych do młodych ludzi z terenów wiejskich i małych miast stworzy warunki sprzyjające podniesieniu poziomu wykształcenia mieszkańców tych terenów. Wybór gimnazjalistów na grupę docelową wynikł z przekonania, iż jak najwcześniejsze zapewnienie wsparcia w postaci warsztatów i doradztwa pozwoli podjąć młodym ludziom trafne decyzje co do wyboru szkoły i zawodu oraz ułatwi start w dorosłe życie. W ramach projektu realizowane były zajęcia warsztatowe z komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji oraz zajęcia warsztatowe z badania predyspozycji zawodowych. Przeprowadzone zostały również spotkania informacyjne dla rodziców uczniów, zaś podczas Targów Edukacji zaprezentowana zostanie oferta edukacyjna szkół średnich z powiatu bieruńsko-lędzińskiego i okolic. projekt o wartości 41 751,00 zł realizowany był w okresie od 15 września 2008r. do 15 grudnia 2008r.

6. Projekt „Samorządowa Akademia umiejętności”  2007-2013 realizowany był w ramach Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” PO KL. Grupą docelową projektu o wartości 1 615 294,80 zł było 256 pracowników urzędów gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego (Bierunia, Bojszów, Imielina, Lędzin), starostwa powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz starostwa powiatu oświęcimskiego. Zaoferowano im pakiet szkoleniowy, na który składały się 21 różne modułów szkoleniowe (ogólne i specjalistyczne.

7. Projekt „KOMPETENTNY STRAŻAK – podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji członków OSP powiatu bieruńsko-lędzińskiego” realizowany był w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” PO KL. Działania w ramach projektu bezpośrednio skierowane było do 24 członków dziesięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego (czterech jednostek z Bojszów, trzech z Bierunia, po jednej z Chełmu Śląskiego, Imielina i Lędzin). Beneficjenci Ostateczni projektu w trakcie szkolenia „Podstawowe Techniki Ratownicze (BLS – Basic Life Support)” zaznajomieni byli z zagadnieniami pomocy przedmedycznej w wybranych nieurazowych i urazowych stanach zagrożenia życia oraz metodami resuscytacji krążeniowo–oddechowej dzieci i dorosłych. Szkolenie zwieńczone zostało egzaminem oraz wydaniem (w przypadku jego zaliczenia) międzynarodowego certyfikatu Heartsaver(R)/AED American Heart Association. Ponadto wszyscy uczestnicy szkoleń zrealizują kurs obsługi komputera klasy PC (na bazie systemu operacyjnego MS Windows Vista) z praktycznym wykorzystaniem podstawowych komponentów pakietu MS Office 2007. Projekt o wartości 49 443,50 zł realizowany był od 01 stycznia 2009r. do 31 marca 2009r.

Projekty realizowane przy współudziale środków jednostek samorządu terytorialnego.

1. W roku 1998 Fundacja zajęła się wykonywaniem audytów energetycznych dla szkół podstawowych, budynków prywatnych oraz kino-teatru. Równocześnie wspierano zakupy wełny mineralnej w ramach programu „Termorenowacja i audyty energetyczne”. Na finansowanie tych programów Fundacja otrzymała również środki pomocowe, przekazane przez firmę Electrotek Concepts Inc. działającą w imieniu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAID.

2. W tym samym roku Fundacja rozpoczęła wdrażanie Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie gminy Bieruń, w ramach którego w latach 1998 – 2005 częściowo zrefundowano modernizację 512 kotłowni, na co łącznie wydatkowano kwotę 741 031,61 zł. W 2003r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostrzegając działania Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych w dziedzinie ekologii, przyznał jej nagrodę za „Ekologiczne spalanie węgla” w wysokości 10.000,00 zł.

 3. Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych była partnerem Gminy Bieruń przy realizacji projektu na utworzenie Gminnego Centrum Informacji. Grant w wysokości 70 000,00 zł otrzymano w ramach I edycji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. GCI Bieruń, którego głównym celem jest ograniczenie zjawiska marginalizacji bezrobotnych absolwentów w życiu ekonomicznym, kulturalnym i społecznym na terenie gminy Bieruń i pozostałych gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego rozpoczęło swoją działalność 14 kwietnia 2003r.

 4. Od września 2002r Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych pełni rolę administratora Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu. Budynek został współfinansowany z programu PHARE PL.9903.01 Inicjatywa II. Początkowo pełnił on funkcję inkubatora przedsiębiorczości, w którym firmy rozpoczynające działalność miały możliwość wynajmu pomieszczeń biurowych i magazynowych na preferencyjnych warunkach, otrzymywały częściowy zwrot kosztów związanych z prowadzeniem rachunkowości, pomoc prawną oraz administracyjną. Dzisiaj Centrum Inicjatyw Gospodarczych posiada wszystkie atuty nowoczesnego biurowca. Swoją siedzibę ma tutaj kilkanaście firm o ustabilizowanej pozycji rynkowej i szerokim wachlarzu usług oraz kilka instytucji użyteczności publicznej.

 5. W wyniku przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Gminę Bieruń, Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych została Operatorem „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Bieruń z budynków mieszkalnych i innych budynków wyposażonych w indywidualne, nieekologiczne i niskoenergetyczne kotłownie na lata 2004 – 2008” i co roku pełnimy taką funkcję.

W ramach ww. Programu w roku 2004 Fundacja nadzorowała modernizację:

– 176 kotłowni wyposażonych w niskoemisyjne kotły węglowe, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium,

– 24 kotłowni wyposażonych w kotły gazowe

– 3 instalacji solarnych

W roku 2005 Fundacja pełniła nadzór nad montażem:

– 216 kotłowni wyposażonych w niskoemisyjne kotły węglowe,

– 17 kotłowni gazowych,

– 12 instalacji solarnych,

– 1 pompy ciepła.

W 2006 roku zmodernizowano (pod nadzorem Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych):

– 225 kotłowni węglowych,

– 27 źródeł ciepła opartych na działaniu instalacji solarnych,

– 1 źródło ciepła w oparciu o pompę ciepła.

zaś w 2007:

– 204 kotłowni węglowych,

– 30 źródeł ciepła opartych na działaniu instalacji solarnych,

– 16 gazowych.

Całość zadań na lata 2004-2006 zamknęła się w kwocie 10 147 611,52 zł.
W 2008 planuje się modernizację 178 kotłowni (w tym montaż 118 niskoemisyjnych kotłów węglowych, 30 kotłów gazowych i 30 instalacji solarnych).

Łącznie w latach 2002-2021 BFIG jako operator doprowadziła do zmodernizowania 2494 kotłowni przy dopłatach od 3 000 do 12 000 zł. Przez te wszystkie lata zamontowano 1482 kotły na paliwo stałe (w tym 5 na biomasę), 565 kotłów na gaz, 413 kolektory słoneczne, 11 instalacji fotowoltaicznych oraz 23 pompy ciepła. Oprócz prowadzenia programów ograniczenia emisji w Bieruniu, BFIG była również operatorem w innych gminach woj. małopolskiego czy śląskiego, gdzie zmodernizowano 546 źródeł ciepła, m. in. w Chełmku (144), Brzeszczach (64), Przeciszowie (48), Myszkowie (124) czy Chełmie Śląskim (166)

     Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Bieruń tylko przez trzy pierwsze lata (2004-2006) pozwoliły uzyskać poniższy efekt ekologiczny:
• zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w SO2 o 46,5 tony

  • zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w NOx o 3,3 tony
  • zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w CO o 170,0 ton
  • zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w CO2 o tony 3145,07 tony
  • zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w pyły o 50,93 tony
  • zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w sadzę o 1,21 tony
  • zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w B-a-P (benzo-a-piren) o 0,029 tony
  • zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w popiół o 979,93 tony

 6. Od 2006 do 2008 roku BFIG (na podstawie umowy nr UG/342/pn/13/06 zawartej w dniu 14.08.2006r. pomiędzy Gminą Suszec a Bieruńską Fundacją Inicjatyw Gospodarczych) pełniła funkcję Operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Suszec na lata 2006-2008. W ramach tego zadania Fundacja pełniła nadzór nad modernizacją 70 kotłowni węglowych w 2006 roku oraz 150 kotłowni węglowych w 2007 roku. W 2008 roku w gminie Suszec rozpoczęto modernizację 150 nieekologicznych kotłowni.

 7. W maju 2006 roku Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych rozpoczęła wdrażanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjętego przez Radę Ministrów w 2002 roku. W ramach programu dokonano inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w 2100 budynkach usytuowanych na terenie gminy Bieruń. Zebrane dane posłużyły do oceny możliwości rzeczowo-finansowych usunięcia niebezpiecznych wyrobów oraz stanowiły podstawę wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dot. refundacji kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest).

    W okresie maj – lipiec 2007 roku Fundacja zrealizowała tożsame zadanie (inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest) na terenie gminy Imielin, dokonując spisu i klasyfikacji wyrobów azbestowych w prawie 2000 gospodarstwach domowych.

 8. Na podstawie umowy nr 3423/5/2007 zawartej w dniu 29.06.2007r. pomiędzy Gminą Pszczyna a Bieruńską Fundacją Inicjatyw Gospodarczych, ta ostatnia pełniła funkcję Operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Pszczyna na lata 2007-2008. Program przewidywał refundację 800 indywidualnym mieszkańcom gminy części kosztów związanych z modernizacją nieekologicznych kotłowni węglowych i gazowych.

 9. Mając na uwadze duże znaczenie działań o charakterze ekologicznym, Fundacja od kilu lat działa głównie w tym obszarze, szkoląc swoich pracowników w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki temu od 2020 roku pomagamy wypełniać wnioski w zakresie Programu „Czyste powietrze”, który jest uzupełnieniem gminnych programów ograniczenia emisji.

10. Współdziałając  z  Gminą Bieruń w doprowadziliśmy w roku 2019 do  umieszczenia czujników jakości powietrza w 4 punktach Bierunia, w tym na budynku CIG. Monitorowanie pozwoli na dopełnienie zadań „Programu ochrony powietrza na terenie województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji” uchwalonego przez Sejmik Województwa Śląskiego w grudniu 2017 roku. 

11. W 2007 roku BFIG, była wykonawcą szkoleń ogólnorozwojowych skierowanych do uczestników projektu systemowego pt.: „OD AKTYWNEJ INTEGRACJI DO ZATRUDNIENIA – aktywizacja społeczno – zawodowa beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach”. Ścieżka wsparcia obejmowała min. warsztaty z zakresu negocjacji, automotywacji oraz szkolenie z zakresu przedsiębiorczości i komputerowe. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

12. Od kilkunastu lat, na zlecenie Gminy Bieruń, a przy współdziałaniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Bankiem Żywności w Chorzowie, wykonujemy zadanie związane z zapewnieniem i wydawaniem żywności mieszkańcom Bierunia znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w Punkcie Wydawania Żywności. Łącznie pomogliśmy ponad 3000 osobom, wydając ponad 100 ton żywności wartej kilkaset tysięcy złotych. Aby dobrze wykonywać swoją funkcję w tym zakresie mamy odpowiednie zaplecze magazynowe, niezbędne urządzenia i, co najważniejsze, osoby wykonujące to zadanie.