W tym roku Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych obchodzi

25-lecie działalności ponieważ 5 marca 1997 roku uzyskaliśmy wpis do KRS

 

Informacja o założeniu i działalności Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych (BFIG) z okazji 25-lecia jej zarejestrowania

Władze Bierunia podjęły w 1995 roku intensywne działania na rzecz powołania Fundacji dla realizacji ważnych celów społecznych i gospodarczych mieszkańców Gminy Bieruń. Już w kwietniu 1995 r. uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu został delegowany do przewidywanego Komitetu Fundatorów BFIG Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Skupień. Władze wykonawcze Bierunia z dużym zaangażowaniem ówczesnego Wiceburmistrza Miasta Ludwika Jagody i, jak zaznaczono wyżej, z władzą uchwałodawczą poprzez pełnomocnika Henryka Skupienia, doprowadziły do podpisania w dniu 19.07.1995 r. umowy notarialnej o ustanowieniu Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych. Stronami umowy byli:
– Gmina Bieruń,
– Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. – Tychy,
– Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” w Bieruniu.

Majątek Fundacji stanowił fundusz założycielski w kwocie 400.000 zł, do którego Gmina Bieruń wniosła 200 000 zł, a NSW-Tychy oraz ZTS Erg po 100 000 zł. W myśl założeń programowych BFIG została powołana, by realizować działania, które wykraczały poza statutową działalność stron umowy i służyły mieszkańcom Bierunia, a w szczególności żeby:
– rozwiązywać lokalne problemy gospodarcze,
– promować przedsiębiorczość,
– wspomagać przedsięwzięcia związane z restrukturyzacją zatrudnienia,
– wspomagać przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w tym wspomagać inicjatywy indywidualnych mieszkańców.
08.11.1995 roku Zarząd Fundacji
1. Ludwik Jagoda – Prezes,
2. Ryszard Wróbel – Wiceprezes,
3. Witold Pająk – członek,
4. Karol Trzoński – członek,
wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru Fundacji do ówczesnego jedynego sądu uprawnionego do rejestracji fundacji w Polsce jakim był Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy – Wydział XVI-Gospodarczo-Rejestrowy przy u. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.
We wniosku wskazano władze Fundacji jak wyżej oraz Komitet Fundatorów jako osoby prawne w składzie (pisownia oryginalna):
1. Gmina Bieruń; reprezentowana przez mgr HENRYKA SKUPIENIA,
2. Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. Tychy; reprezentowana przez mgr inż. STEFANA CZECHA,
3. Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” Bieruń reprezentowane przez mgr inż. JERZEGO OLKA.
Do wniosku został dołączony statut Fundacji. Sprawę prowadziła sędzia Ewa Grąbczewska. Postanowieniem Sądu z dnia 29 lutego 1996 roku odmówiono wpisu Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych do rejestru fundacji zdaniem Sądu z powodu:
1. niedostatecznego sformułowania w statucie celów fundacji i dysponowania przez Fundację majątkiem na te cele,
2. zbyt mocno akcentowanej działalności gospodarczej Fundacji, a bez finansowania celów nie przynoszących jej dochodu,
3. określenia praw fundatorów-założycieli w stosunku do innych, wskazując, że nie powinno posługiwać się pojęciem fundatorów-założycieli, bo status fundatora mają tylko osoby fizyczne lub prawne, które są założycielami Fundacji i są wymienione w założycielskim akcie notarialnym.
Mając powyższe na uwadze przystąpiono do niezbędnych działań i wnoszenia, po konsultacjach, poprawek do statutu Fundacji zgodnie z uwagami i wnioskami sądu. Nie obyło się bez kilku wyjazdów do Warszawy celem wyjaśnienia w tamtejszym sądzie rejestrowym wszystkich wątpliwości związanych z rejestracją BFIG. W negocjacjach i uzgodnieniach przed sądem w Warszawie oraz w zakresie  prac przygotowawczych związanych z pierwszą i drugą próbą rejestracji Fundacji brali głównie udział Ludwik Jagoda oraz Henryk Skupień.
Należy zwrócić też uwagę, że niezależnie od prac związanych z pierwszą próbą rejestracji Fundacji, były prowadzone przez Komitet Fundatorów działania organizacyjne i merytoryczne, i tak np. na posiedzeniu Komitetu Fundatorów w dniu 05.10.1995 ukonstytuował się Komitet Fundatorów z Przewodniczącym Henrykiem Skupieniem i Zastępcą Przewodniczącego Jerzym Olkiem. Uchwalono również Regulamin pracy Komitetu Fundatorów BFIG, który do dnia dzisiejszego obowiązuje. Na posiedzeniu Komitetu Fundatorów w dniu 16.10.1995 powołano Zarząd BFIG w składzie:
– Ludwik Jagoda -Prezes Zarządu,
– Ryszard Wróbel – Wiceprezes Zarządu,
– Witold Pająk – członek Zarządu,
– Karol Trzoński członek Zarządu.
W wyniku nowej procedury rejestracyjnej uzyskano w dniu 05.03.1997 r. w Wydziale XVI Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy postanowienie o rejestracji Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych.

W wyniku zmian w dniu 17.01.2000 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:
1. Ludwik Jagoda – Prezes,
2. Ryszard Wróbel – Wiceprezes,
3. Grzegorz Kocurek – członek,
4. Karol Trzoński – członek.
Od 2002 r. do 2015 r. Zarząd Fundacji pracował w następującym składzie:
– Karol Trzoński – Prezes Zarządu,
– Bernard  Pustelnik – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Biura
– oraz w latach 2010-2015 Danuta Lempa – członek Zarządu.
W związku z wyborem w 2010 r. na Burmistrza Miasta Bierunia, Bernard Pustelnik został odwołany z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, a także zawiesił stosunek pracy (urlop bezpłatny) na stanowisku Dyrektora Biura.
W roku 2015 na Prezesa Zarządu został powołany Jan Podleśny, a Wiceprezesem została Lidia Pędziwiatr. Od 2017 r. do dnia dzisiejszego Prezesem Zarządu jest Henryk Skupień, a członkiem Zarządu Justyna Piskorek.
Warto tutaj również wymienić osoby, które pełniły funkcję prokurenta i tak od początku istnienia Fundacji do dnia dzisiejszego byli to w kolejności: Sebastian Macioł, Lidia Pędziwiatr, Sebastian Mastalski oraz Danuta Lempa.
Komitet Fundatorów w pierwszym rejestrze Fundacji składał się z następujących reprezentantów założycieli:
1. Henryk Skupień (Gmina Bieruń),
2. Stefan Czech (KWK Piast – Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A.),
3. Jerzy Olek (ZTS Erg).

Lata 2005 i 2006 to głębokie zmiany w strukturach Komitetu Fundatorów. KWK Piast, a następnie Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A., straciła podmiotowość prawną na rzecz Kampanii Węglowej S.A., tym samym tracąc umocowanie do członkostwa w Komitecie Fundatorów. Kompania Węglowa, na zasadach określonych statutem Fundacji, mogła ubiegać się o udział w Komitecie Fundatorów, czego jednak nie uczyniła.
Z podobnych przyczyn, w związku z przekształceniami własnościowymi w ramach spółki,  ZTS Erg przestał być członkiem Komitetu Fundatorów.
W celu zintegrowania działalności Fundacji ze środowiskiem gospodarczym Bierunia, Burmistrz rozpoczął działania w celu pozyskania do BFIG przedstawicieli podmiotów gospodarczych znanych i cenionych na terenie gminy. Rozmowy prowadzono z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską (OSM) – firmą z 50-letnią tradycją, uhonorowaną odznaką „Zasłużony dla Miasta Bierunia” oraz z Bankiem Spółdzielczym w Tychach – podstawowym bankiem Urzędu Miejskiego. Pozytywny efekt przyniosły rozmowy z OSM. Po odejściu przedstawicieli górnictwa i ZTS Erg oraz pozyskaniu przedstawiciela OSM, Komitet Fundatorów reprezentowali:
1. Henryk Skupień – Przewodniczący (Gmina Bieruń),
2. Ludwik Jagoda – członek KF (Gmina Bieruń),
3. Andrzej Herbut – członek KF (OSM Bieruń).
Zarząd BFIG zaproponował do członkostwa w Komitecie Fundatorów jako osoby fizyczne Małgorzatę Lekston (prawnik) oraz Elżbietę Kaczmarzyk.

Na dzień 28.02.2011 Komitet Fundatorów stanowiło 5 członków, w tym 2 reprezentowało Gminę Bieruń (H. Skupień i L. Jagoda), 1 OSM Bieruń (A. Herbut), a 2 były osobami fizycznymi (M. Lekston i E. Kaczmarzyk). W latach następnych członkiem Komitetu Fundatorów reprezentującym Gminę Bieruń był i jest aktualny burmistrz Bierunia w kolejności: Bernard Pustelnik i Krystian Grzesica. W związku z powołaniem w sierpniu 2017 r. Henryka Skupienia do Zarządu Fundacji, funkcję Przewodniczącego Komitetu Fundatorów objął Ludwik Jagoda. W roku 2021 włączono do Komitetu Fundatorów 2 osoby fizyczne: Michała Lorenca i Adama Rozmusa. Aktualnie na dzień 16.02.2022 Komitet Fundatorów tworzą:
1. Ludwik Jagoda – Przewodniczący (Gmina Bieruń),
2. Krystian Grzesica – członek KF (Gmina Bieruń),
3. Andrzej Herbut – członek KF (OSM Bieruń),
4. Michał Lorenc – członek KF (osoba fizyczna),
5. Adam Rozmus – członek KF (osoba fizyczna).
Od dnia ustanowienia aktem notarialnym Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych do dnia dzisiejszego Komitet Fundatorów w każdym roku spotyka się co najmniej dwukrotnie. Pomimo zapisu w statucie o możliwości pełnienia funkcji w Komitecie Fundatorów za wynagrodzeniem, nikt nigdy takiego wynagrodzenia nie otrzymywał.
Na  posiedzeniu w dniu 5 października 1995 r. został przyjęty Regulamin pracy Komitetu Fundatorów. Statut Fundacji mógł ograniczyć skład Komitetu Fundatorów do jej założycieli, jednak obecne jego zapisy dotyczące możliwości wejścia do Komitetu Fundatorów są dosyć liberalne, by jak najlepiej umożliwić działalność Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych. Na dzień dzisiejszy bez Komitetu Fundatorów Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych nie mogłaby działać, ponieważ jej statut określa dosyć szerokie jego kompetencje, m.in. w zakresie zatwierdzania rocznych i wieloletnich planów finansowych, zatwierdzania bilansu, uchwalania zmian do statutu, powołania i odwołania Zarządu,  łączenia Fundacji z innymi organizacjami bądź jej likwidację. Ze względu na wysoki wkład założycielski oraz zarządzanie przez BFIG znacznym majątkiem Gminy Bieruń, w Komitecie Fundatorów Gmina może posiadać zwiększony parytet głosów.

W latach 1997-2001 BFIG (lokalizacja biura w budynku Ośrodka Edukacji przy ul. Chemików) swoją działalność statutową finansowała środkami pozyskiwanymi z oprocentowania bankowego lokat, na których zdeponowany był kapitał założycielski. W tym okresie BFIG zatrudniała jednego pracownika (Stanisław Jaromin – Dyrektor Biura) oraz dorywczo księgową. Członkowie Zarządu i Komitetu Fundatorów pracowali społecznie.

W III kadencji Rady Miejskiej, dzięki intensywnym zabiegom, Gmina pozyskała dofinansowanie z funduszu PHARE w wysokości 3,5 mln zł na budowę Centrum Inicjatyw Gospodarczych (CIG). Obiekt został przekazany do eksploatacji jesienią 2002r.
Na sesji w dniu 25.06.2002 r. uchwałą nr VI/I/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu  przyjęta została „Koncepcja Organizacyjno-Prawna” dla Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu. Załącznik nr 1 do uchwały (autorstwa Burmistrza Ludwika Jagody) określał zasady zarządzania Centrum Inicjatyw Gospodarczych, łącznie z Inkubatorem Przedsiębiorczości. Uchwałą nr VI/II/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu w w/w sprawie, przekazano do użytkowania BFIG budynek Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu-Ścierniach będący własnością Gminy. Szeroka akcja promocyjna Urzędu Miejskiego pozwoliła na pozyskanie i ulokowanie w obiekcie Centrum Inicjatyw Gospodarczych zwana dalej CIG instytucji o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego miasta, jak i zaspokajania potrzeb mieszkańców. Dzięki staraniom władz miasta i Fundacji w budynku CIG znalazły swoją siedzibę:
– oddział Agencji Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
– delegatura Urzędu Skarbowego,
– Bank Spółdzielczy,
– poczta,
– Wydział komunikacji Starostwa Powiatowego,
– biura poselskie i senatorskie.
BFIG w nowym obiekcie znalazła miejsce nie tylko na swoją siedzibę, ale jako zarządca budynku, zapewniała nowym firmom właściwą ścieżkę rozwojową. Aktualnie w budynku CIG, oprócz firm zajmujących się działalnością gospodarczą, znajdują się: Poczta Polska, Komornik Sądowy, Notariusz, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Doradztwo Rolnicze, lokal dla organizacji pozarządowych.
BFIG, oprócz nowej, przestronnej siedziby, otrzymała doskonałą bazę do prowadzenia działalności szkoleniowej, a tym samym mogła rozszerzyć aktywność o gospodarcze wykorzystanie obiektu (wynajem pomieszczeń) oraz utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości.  Na zlecenie BFIG opracowywano audyty energetyczne budynków miejskich (szkoły, domy kultury, obiekty służby zdrowia) oraz prowadzono prace przygotowawcze związane z lepszym wykorzystaniem ciepła z kotłowni KWK Piast do ogrzewania budynków indywidualnych Bierunia Nowego. Uzyskano dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z którego jednak, z przyczyn niezależnych od Gminy i Fundacji, zrezygnowano, odstępując od realizacji projektu.

Obecnie Fundacja ponosi koszty związane z utrzymaniem budynku w należytym stanie technicznym i sanitarnym, a także zapewnieniem mediów. W latach 2020-2021wykonaliśmy zadania na ponad 120 000 zł w zakresie wymagań związanych z naprawami spowodowanymi szkodami górniczymi oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Na przestrzeni lat, mając do dyspozycji dobrze wyposażoną salę szkoleniową na kilkadziesiąt miejsc, przeprowadziliśmy wiele szkoleń, w których byliśmy organizatorami, jak i szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

W związku z uruchomieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska programu pomocowego związanego z ograniczeniem niskiej emisji, Gmina od 2002 rozpoczęła intensywne działania o pozyskanie środków na współfinansowanie programu. Działania przyniosły pozytywny efekt. Operatorem programu na zlecenie Gminy Bieruń wyznaczona została Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych. Łącznie w latach 2002-2021 BFIG jako operator doprowadziła do zmodernizowania 2494 kotłowni przy dopłatach od 3 000 do 12 000 zł. Przez te wszystkie lata zamontowano 1482 kotły na paliwo stałe (w tym 5 na biomasę), 565 kotłów na gaz, 413 kolektory słoneczne, 11 instalacji fotowoltaicznych oraz 23 pompy ciepła. Oprócz prowadzenia programów ograniczenia emisji w Bieruniu, BFIG była również operatorem w innych gminach woj. małopolskiego czy śląskiego, gdzie zmodernizowano 546 źródeł ciepła, m. in. w Chełmku (144), Brzeszczach (64), Przeciszowie (48), Myszkowie (124) czy Chełmie Śląskim (166). Mając na uwadze duże znaczenie działań o charakterze ekologicznym, Fundacja od kilu lat działa głównie w tym obszarze, szkoląc swoich pracowników w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki temu od 2020 roku pomagamy wypełniać wnioski w zakresie Programu „Czyste powietrze”, który jest uzupełnieniem gminnych programów ograniczenia emisji.

Współdziałając  z  Gminą Bieruń w doprowadziliśmy w roku 2019 do  umieszczenia czujników jakości powietrza w 4 punktach Bierunia, w tym na budynku CIG. Monitorowanie pozwoli na dopełnienie zadań „Programu ochrony powietrza na terenie województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji” uchwalonego przez Sejmik Województwa Śląskiego w grudniu 2017 roku.

Fundacja działa także na rzecz podnoszenia wiedzy społeczeństwa poprzez umieszczanie ciekawych informacji na swojej stronie internetowej, jak również organizowanie wystaw z udziałem wielu producentów urządzeń grzewczych (2018 r. i 2021 r.).

Oprócz programów ściśle związanych z ochroną środowiska, wykonaliśmy wiele projektów ze środków pomocowych Polski i Unii Europejskiej, np. ze środków zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 368 625 zł czy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w wysokości 2 363 043 zł.

Od kilkunastu lat, na zlecenie Gminy Bieruń, a przy współdziałaniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Bankiem Żywności w Chorzowie, wykonujemy zadanie związane z zapewnieniem i wydawaniem żywności mieszkańcom Bierunia znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Łącznie pomogliśmy ponad 3000 osobom, wydając ponad 100 ton żywności wartej kilkaset tysięcy złotych. Aby dobrze wykonywać swoją funkcję w tym zakresie mamy odpowiednie zaplecze magazynowe, niezbędne urządzenia i, co najważniejsze, osoby wykonujące to zadanie.

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, jako organizacja pozarządowa (NGO), współpracuje z samorządami powiatowym, gminnym i innymi organizacjami pozarządowymi w ramach rocznych programów współpracy, gdzie przedstawia propozycje współpracy przy wykonywaniu zadań własnych gminy oraz powiatu, jest członkiem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, a Prezes Fundacji jest członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy  w Tychach.

Z powodu pandemii COVID 19, musieliśmy zrezygnować z wielu przedsięwzięć, szczególnie związanych ze szkoleniami i udziałem większej liczby osób, co niewątpliwie zmniejszyło możliwości statutowej i gospodarczej działalności Fundacji. Mając na uwadze te ograniczenia i nowe trendy w działalności NGO, w 2021 roku przyjęto zmiany do statutu, wytyczając nowe cele i kierunki działania z uwzględnieniem funkcji Fundacji jako organizacji pożytku publicznego. Aktualnie trwa procedura rejestracji tych zmian przed Rejonowym Sądem Rejestrowym w Katowicach.

 

Trzeba jednak pamiętać, że Fundacja działa na zupełnie innych zasadach niż spółka i wniesiony „kapitał” nie uprawnia z samej zasady założyciela Fundacji do władania nią i w istocie Fundacja jest niezależnym od fundatorów podmiotem. Jednak, jak zaznaczono wyżej, Komitet Fundatorów i jego uprawnienia, w szczególności miejsce Gminy w Komitecie Fundatorów, dają gwarancję właściwej i dobrej służby mieszkańcom Bierunia. Wszystkie cele statutowe BFIG wykonuje efektywnie, bez nadmiernej administracji, a poprzez współpracę z władzami samorządowymi na różnym szczeblu, organizacjami pozarządowymi czy przedsiębiorcami, chce w praktyce potwierdzić wolę dalszej integracji i rozwoju naszej miejscowości.