Rozpoczął się VIII etap PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI na terenie miasta Bierunia.

W programie modernizacji podlegać będzie 155 źródeł ciepła, w tym zamontowanych będzie:

 • 85 kotłów gazowych,
 • 68 kotłów nowej generacji, opalanych paliwem stały,
 • 2 kotły na biomasę.

Uczestnik Programu może uzyskać dotację w wysokości stanowiącej 60% kosztów kwalifikowanych wynikających z kosztorysu, lecz nie więcej niż:

 1. Zakup i montaż kotła węglowego na kocioł węglowy min. 5 klasy, na pellet, gazowy –
  7 000,00 zł
 2. Zakup i montaż kotła gazowego na kocioł gazowy – 4 666,66 zł

Warunki przystąpienia Inwestora do Programu:

 1. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji na modernizację systemu grzewczego jest złożenie przez Inwestora wniosku. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
 2. Dotacja może być przyznana tylko do modernizacji w budynku
 3. Przystępując do Programu Inwestor oświadcza, że:
  a) jest właścicielem, posiadaczem lub dysponentem na innej podstawie prawnej budynku, zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta Bierunia,
  b) budynek został zgłoszony do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
  c) posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła w budynku. Jeżeli wymiana źródła ciepła była wcześniej dofinansowana z Funduszu, to możliwa w ramach Programu będzie jedynie wymiana kotłów minimum 10-letnich w przypadku kotłów gazowych i 6-letnich w przypadku kotłów węglowych,
  d) nie posiada drugiego źródła ciepła (wyjątek stanowi kominek na drewno, pod warunkiem, że służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń),
  e) nie został zobowiązany żadnym prawnym dokumentem do zamontowania ekologicznego źródła ciepła,
  f) złożył deklarację na wywóz odpadów, a zawarte w niej dane odzwierciedlają stan rzeczywisty,
  g) nie posiada nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Gminy,
  h) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym terytorialnie dla Gminy Bieruń,
  i) nieruchomość, podłączona jest do sieci kanalizacyjnej (jeżeli istnieją techniczne możliwości podłączenia),
  j) wyraża zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Funduszu, Urzędu Gminy lub Operatora kontroli dotyczącej prawidłowości wykonania przedmiotowej inwestycji w czasie jej trwania oraz w okresie trwałości projektu.
 4. Inwestor zobowiązuje się wymienić stary kocioł węglowy bądź gazowy na nowe źródło, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 5. Inwestor ma prawo wyboru Wykonawcy spośród znajdujących się na liście Wykonawców dopuszczonych do uczestnictwa w Programie.
 6. Inwestor zobowiązuje się przygotować kotłownię do wymiany źródła ciepła, zgodnie ze wstępną opinią kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji kotłowni.
 7. Inwestycja, traktowana jako całość, składa się z następujących po sobie etapów:
  a) złożenie i rejestracja wniosku o przystąpienie do programu,
  b) kwalifikacja wniosku do realizacji w Programie,
  c) dostarczenie Operatorowi  dokumentów niezbędnych do podpisania umowy inwestorskiej,
  d) podpisanie umowy inwestorskiej,
  e) wpłata przez Inwestora na konto Operatora wkładu własnego, zgodnie z umową inwestorską,
  f) zakup i dostawa nowego źródła ciepła,
  g) demontaż i przekazanie na złom starego źródła ciepła,
  h) montaż nowego źródła ciepła,
  i) montaż niezbędnego zakresu instalacji, umożliwiającej sprawne działanie nowego źródła ciepła,
  j) montaż wkładu kominowego (o ile zachodzi taka konieczność),
  k) dostarczenie dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego inwestycji,
  l) odbiór końcowy inwestycji.
 8. W przypadkach konieczności  uzyskania stosownych zezwoleń  lub  innych  dokumentów w celu prawidłowej realizacji inwestycji, które wydają organy właściwe w sprawach budowlanych, Operator każdorazowo będzie informował Inwestora
  o rodzaju potrzebnego dokumentu i organie właściwym do jego wydania.

 9. Po podpisaniu umowy i wyborze przez Inwestora rodzaju źródła ciepła, nie dopuszcza się zmiany rodzaju urządzenia. Takie postępowanie spowoduje w stosunku do Inwestora powstanie skutków, które szczegółowo zostaną określone w Umowie Inwestorskiej.

 10. Operator może na każdym etapie zweryfikować spełnianie przez Inwestora warunków z §6 ust. 2 i 3 Regulaminu.

 

Lista dokumentów do pobrania dla Inwestorów:

REGULAMIN „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” etap VIII

Wniosek o udzielenie dotacji w programie ograniczenia emisji w Bieruniu

Lista wykonawców na rok 2019

Dokumenty do pobrania dla Wykonawców:

Protokół inwentaryzacji kotłowni

Protokół odbioru końcowego