PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI w Gminie Chełm Śląski na lata 2019-2027.

W programie wymianie podlegać będą kotły CO lub piece kaflowe.

Dofinansowaniu podlegać będzie:
wymiana  niskowydajnych, nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na kotły gazowe lub niskoemisyjne kotły węglowe zgodne z 5 klasy  – 70%, jednak nie więcej niż 7 000 zł. Więcej informacji tutaj

 

Warunkiem udziału w Programie jest złożenie wniosku o dotację celową (do pobrania poniżej), a następnie podpisanie umowy o udzielenie dotacji. Dopiero wówczas można przystąpić do zmiany starego kotła na proekologiczny na zasadach określonych w umowie.

 

Etapy dofinansowania inwestycji:

      1.   Złożenie wniosku o dotację celową do Urzędu Gminy Chełm Śląski w terminie i                                   wcześniej  ogłoszonym przez Gminę. Do wniosku należy dołączyć kserokopię                                       aktualnego dokumentu  potwierdzającego własność nieruchomości.
      2. Pozytywne rozpatrzenie wniosku.

      3. Podpisanie umowy.

      4. Uiszczenie całości wkładu własnego Inwestora.

      5. Przygotowanie kotłowni i pomieszczeń do wymiany starego źródła ciepła zgodnie z                          wstępną opinią kominiarską, zaleceniami wynikającymi z protokołu                                                        inwentaryzacji oraz przepisami  budowlanymi.

      6. Załatanie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wynikających                    z   niego  innych dokumentów.

      7. Wymiana starego źródła ciepła na nowe

 

Warunki uczestnictwa Instalatora w Programie jest złożenie Oświadczenie (do pobrania poniżej) i stosownych dokumentów zawartych w oświadczeniu.

UWAGI DOT. PRACY BIURA OPERATORA – BIERUŃSKIEJ FUNDACJI INICJATYW GOSPODARCZYCH

        1. Biuro Operatora czynne jest codziennie w godzinach od 9.00 do 12.00.

        2. Przynosząc dokumenty lub przychodząc by podpisać umowę, należy pamiętać
            o ubraniu maseczki!

        3. Zawsze należy mieć własny długopis.

        4. Operator informuje telefonicznie o możliwości podpisania umowy.

        5. Po podpisaniu umowy, najpóźniej do 7 dni, należy wpłacić wkład własny, wyliczony                            przez Operatora, na podane konto. Przy montażu kotła gazowego należy również                              zgłosić rozpoczęcie robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego                                 (PINB) w Lędzinach.

        6. Po zakończonej modernizacji, do odbioru końcowego, należy przygotować następujące                  dokumenty:
           – kwit ze złomowania starego pieca,
           – końcową opinię kominiarską,
           – zgłoszenie do PINB rozpoczęcia robót.

        7. Po upływie 30 dni od daty odbioru końcowego, należy odebrać w Urzędzie Gminy                              Chełm Śląski dokumenty, w tym fakturę za wymianę kotła.

Dokumenty do pobrania dla Instalatorów:

Oświadczenie Instalatora

Protokół inwentaryzacji kotłowni:

Protokół odbioru końcowego kotłowni:

Dokumenty do pobrania dla Inwestora:

Wniosek o dotację

Lista Instalatorów: