PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI w Gminie Chełm Śląski na lata 2019-2027.

W programie wymianie podlegać będą kotły CO lub piece kaflowe.

Dofinansowaniu 70%, jednak nie więcej niż 7 000 zł,  podlegać będzie:

wymiana  niskowydajnych, nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na:
– kotły gazowe kondensacyjne,
– niskoemisyjne kotły węglowe zgodne 5 klasy z ekoprojektem,
– kotły na biomasę, pellet.
Więcej informacji tutaj.

Warunkiem udziału w Programie jest złożenie wniosku o dotację celową (do pobrania poniżej), a następnie podpisanie umowy o udzielenie dotacji. Dopiero wówczas można przystąpić do zmiany starego kotła na proekologiczny na zasadach określonych w umowie.

Etapy dofinansowania inwestycji:

1.   Złożenie wniosku o dotację celową do Urzędu Gminy Chełm Śląski w terminie i                                   wcześniej  ogłoszonym przez Gminę. Do wniosku należy dołączyć kserokopię                                       aktualnego dokumentu  potwierdzającego własność nieruchomości.

2. Pozytywne rozpatrzenie wniosku.

3. Podpisanie umowy.

4. Uiszczenie całości wkładu własnego Inwestora.

5. Przygotowanie kotłowni i pomieszczeń do wymiany starego źródła ciepła zgodnie z                          wstępną opinią kominiarską, zaleceniami wynikającymi z protokołu                                                        inwentaryzacji oraz przepisami  budowlanymi.

6. Załatanie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wynikających                    z   niego  innych dokumentów.

7. Wymiana starego źródła ciepła na nowe

 

Warunki uczestnictwa Instalatora w Programie jest złożenie Oświadczenie (do pobrania poniżej) i stosownych dokumentów zawartych w oświadczeniu.

UWAGI DOT. PRACY BIURA OPERATORA – BIERUŃSKIEJ FUNDACJI INICJATYW GOSPODARCZYCH

1. Wnioski można składać w Biurze Operatora codziennie w godzinach od 8.00 do 13.00  (godziny pracy Biura BFIG mogą się zmienić – prosimy śledzić aktualności na naszej stronie).

2. Operator będzie pełnił dyżury w budynku Urzędu Gminy Chełm Śląski w wtorki od godziny 14:00 do 16:00.

3. Po podpisaniu umowy, najpóźniej do 7 dni, należy wpłacić wkład własny, wyliczony                            przez Operatora, na podane konto. Przy montażu kotła gazowego należy również                                zgłosić rozpoczęcie robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego                                 (PINB) w Lędzinach.

4. Po zakończonej modernizacji, do odbioru końcowego, należy przygotować następujące                  dokumenty:
– kwit ze złomowania starego pieca,
– końcową opinię kominiarską,
– zgłoszenie do PINB rozpoczęcia robót.

Dokumenty do pobrania dla Instalatorów:

Oświadczenie Instalatora
Protokół inwentaryzacji kotłowni:
Protokół odbioru końcowego kotłowni:

Dokumenty do pobrania dla Inwestora:

Wniosek o dotację
Lista Instalatorów: