Rozpoczął się PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI w Gminie Chełm Śląski na lata 2019-2027.

W programie wymianie podlegać będą kotły CO lub piece kaflowe.

Dofinansowaniu podlegać będzie:
wymiana  niskowydajnych, nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na kotły gazowe lub niskoemisyjne kotły węglowe zgodne z 5 klasy  – 70%, jednak nie więcej niż 7 000 zł.

 

Warunkiem udziału w Programie jest złożenie wniosku o dotację celową (do pobrania poniżej), a następnie podpisanie umowy o udzielenie dotacji. Dopiero wówczas można przystąpić do zmiany starego kotła na proekologiczny na zasadach określonych w umowie.

 

Etapy dofinansowania inwestycji:

 1. Złożenie wniosku o dotację celową do Urzędu Gminy Chełm Śląski w terminie i wcześniej ogłoszonym przez Gminę. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości.
 2. Pozytywne rozpatrzenie wniosku.
 3. Podpisanie umowy.
 4. Uiszczenie całości wkładu własnego Inwestora.
 5. Przygotowanie kotłowni i pomieszczeń do wymiany starego źródła ciepła zgodnie z wstępną opinią kominiarską, zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji oraz przepisami budowlanymi.
 6. Załatanie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wynikających z niego innych dokumentów.
 7. Wymiana starego źródła ciepła na nowe

 

Warunki uczestnictwa Instalatora-Dostawcy w Programie:

 1. Instalator-Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi wszystkie dokumenty
  wynikające z obowiązującej Uchwały nr VIII/39/2019 Rady Gminy Chełm Śląski
  z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad kwalifikowania i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji
  w Gminie Chełm Śląski realizowanego w latach 2019-2027
 2. Nabór Instalatorów-Dostawców prowadzony jest przez cały okres realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski realizowanego w latach 2019-2027.
 3. Przystępując do Programu Instalator-Dostawca oświadcza, że co najmniej od 3 lat prowadzi działalność w zakresie modernizacji, które będzie wykonywał.
 4. Instalator-Dostawca zarejestruje u Operatora swój udział w Programie, dostarczając:
  a) wypis z KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON, NIP,
  b) numer konta bankowego, na które mają być przekazywane środki
  c) dokument potwierdzający niezaleganie ze składkami w ZUS – nie starszy niż 3 miesiące,
  d) dokument potwierdzający niezaleganie z podatkami w Urzędzie Skarbowym – nie starszy niż 3 miesiące,
  e) autoryzacje, dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach w zakresie eksploatacji oraz nadzoru urządzeń, instalacji i sieci grzewczych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  f) dokumenty stwierdzające, że montowane kotły posiadają ważne badania emisyjności, certyfikaty, dopuszczenie do obrotu handlowego
 5. Instalator-Dostawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań Operatora, polegających na:
  a) działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,
  b) terminowym wywiązywaniu się z umów podpisanych z Inwestorami i Operatorem,
  c) kulturalnej i zgodnej z zasadami dobrego wychowania działalności w relacjach
  z Inwestorem oraz innymi podmiotami Programu.
 6. Instalator-Dostawca akceptuje maksymalny okres wykonania prac u Inwestora określony w umowie trójstronnej i zgadza się na usunięcia usterek w ciągu 1 dnia od momentu zgłoszenia ich przez Inwestora.
 7. Instalator-Dostawca dostarczy Inwestorowi niezbędną dokumentację techniczno-ruchową źródła ciepła, karty gwarancyjne, karty serwisowe i inne wymagane dokumenty.
 8. Wszystkie zasady związane z uczestnictwem Instalatora-Dostawcy w Programie określa umowa Operatora z Instalatorem-Dostawcą.
 9. Instalator-Dostawca służy pomocą merytoryczną i techniczną w zakresie wykonywanych modernizacji.
 10. Jeżeli podczas realizacji inwestycji Instalator-Dostawca stwierdzi, że Inwestor nie spełnia jakichkolwiek warunków modernizacji, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania
  o tym fakcie Operatora.
 11. Instalator-Dostawca zgadza się na udostępnienie informacji dotyczących firmy,
  ilości wykonanych modernizacji oraz zgłoszonych skarg, zażaleń i pochwał przez Inwestorów Operatorowi. Operator zastrzega sobie możliwość sporządzenia listy
  ww. informacji, którą następnie może udostępnić na swojej stronie internetowej.
 12. Instalator-Dostawca będzie współpracował z Operatorem w sprawach związanych
  z właściwym wykonywaniem umów. Operator będzie wspomagał Instalatora-Dostawcę
  w działalności doradczej, promocyjnej oraz informacyjnej i innych działaniach na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez beneficjentów Programu i innych podmiotów.

 

Lista dokumentów do pobrania dla Inwestorów:

Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Chełm Śląski

Pobierz i wypełnij Wniosek o udzielenie dotacji celowej

Lista Instalatorów

Dokumenty do pobrania dla Instalatorów:

Strona tytułowa oferty

Protokół inwetaryzacji

Protokół odbioru